Now showing items 1-1 of 1

    • 基于取代型多酸复合材料的多巴胺电化学检测 

      邢逸飞; 李娜; 温晓芳; 韩宏彦; 崔敏; 张聪; 任聚杰; 籍雪平; XING Yi-fei; LI Na; WEN Xiao-fang; HAN Hong-yan; CUI Min; ZHANG Cong; REN Ju-jie; JI Xue-ping (《电化学》编辑部, 2020-12-28)
      本文构建了基于取代型多酸与还原氧化石墨烯(RGO)复合材料的多巴胺电化学传感器. 首先,通过水热法合成了十一钨镍杂多钨硅酸盐K2H2SiW11NiO39·xH2O(SiW11Ni),利用Hummers法与化学还原法合成了还原氧化石墨烯. 并使用SEM、XRD与FTIR等测试方法对材料进行了表征. 将SiW11Ni与RGO按照一定的比例滴涂在玻碳电极表面,以便成功构建出传感界面(SiW11Ni-RGO/GCE). 然后,采用电化学阻抗法与 ...