Now showing items 1-1 of 1

    • Ni-Fe/Ti和Ni-Fe-S/Ti的制备及其电催化水分解性能 

      陆杭烁; 何小波; 银凤翔; 李国儒; LU Hang-shuo; HE Xiao-bo; YIN Feng-xiang; LI Guo-ru (厦门大学《电化学》编辑部, 2020-02-28)
      以钛网为基底,采用电沉积法制备了Ni-Fe/Ti析氧电极,然后将得到的Ni-Fe/Ti电极通过固相硫化制备了Ni-Fe-S/Ti析氢电极. 分别考察了电沉积液中Ni2+/Fe3+离子摩尔浓度比和硫脲加入量对Ni-Fe/Ti和Ni-Fe-S/Ti结构和电化学性能的影响. 结果表明,随着电沉积液中Ni2+含量的增加,Ni-Fe/Ti电极析氧性能先增强后减弱,Ni9Fe1/Ti电极具有最好的析氧性能;随着硫脲加入量的增加,Ni-Fe-S/Ti ...