Now showing items 1-1 of 1

    • Antagonist Effect of Triptolide on AKT Activation by Truncated Retinoid X Receptor-alpha 

      Lu, Na; Liu, Jinxing; Liu, Jie; Zhang, Chunyun; Jiang, Fuquan; Wu, Hua; Chen, Liqun; Zeng, Wenjun; Cao, Xihua; Yan, Tingdong; Wang, Guanghui; Zhou, Hu; Lin, Bingzhen; Yan, Xiaomei; Zhang, Xiao-kun; 张晓坤; Zeng, Jin-Zhang; 曾锦章 (PUBLIC LIBRARY SCIENCE, 2012-04-24)
      Background: Retinoid X receptor-alpha (RXR alpha) is a key member of the nuclear receptor superfamily. We recently demonstrated that proteolytic cleavage of RXR alpha resulted in production of a truncated product, tRXR ...