Now showing items 1-1 of 1

    • Targeting Truncated Retinoid X Receptor-alpha by CF31 Induces TNF-alpha-Dependent Apoptosis 

      Wang, Guang-Hui; Jiang, Fu-Quan; Duan, Ying-Hui; Zeng, Zhi-Ping; Chen, Fan; Dai, Yi; Chen, Jie-Bo; Liu, Jin-Xing; Liu, Jie; Zhou, Hu; Chen, Hai-Feng; Zeng, Jin-Zhang; Su, Ying; Yao, Xin-Sheng; Zhang, (2013-01-01)
      A truncated version of retinoid X receptor-alpha, tRXR-alpha, promotes cancer cell survival by activating the phosphoinositide 3-kinase (PI3K)/AKT pathway. However, targeting the tRXR-alpha-mediated survival pathway for ...