Now showing items 1-1 of 1

    • Appoptosin is a Novel Pro-Apoptotic Protein and Mediates Cell Death in Neurodegeneration 

      Zhang, Han; Zhang, Yun-wu; Chen, Yaomin; Huang, Xiumei; Zhou, Fangfang; Wang, Weiwei; Xian, Bo; Zhang, Xian; Masliah, Eliezer; Chen, Quan; Han, Jing-Dong J.; Bu, Guojun; Reed, John C.; Liao, Francesca (2012-10-31)
      Apoptosis is an essential cellular process in multiple diseases and a major pathway for neuronal death in neurodegeneration. The detailed signaling events/pathways leading to apoptosis, especially in neurons, require further ...