Now showing items 1-1 of 1

    • Polyoxometalate-Based Cobalt-Phosphate Molecular Catalysts for Visible Light-Driven Water Oxidation 

      Han, Xin-Bao; Zhang, Zhi-Ming; Zhang, Teng; Li, Yang-Guang; Lin, Wenbin; You, Wansheng; Su, Zhong-Min; Wang, En-Bo; 张志明; 林文斌 (AMER CHEMICAL SOC, 2014-04-09)
      A series of all-inorganic, abundant-metal-based, high-nuclearity cobalt-phosphate (Co-Pi) molecular catalysts [(Co-4(OH)(3)(PO4)}(4)(SiW9O34)(4)](32-) (1), [(CO4(OH)(3)(PO4)}(4)(GeW9O34)(4)](32-) (2), [{Co-4(OH)(3)(PO4)} ...