Now showing items 1-1 of 1

    • A unique B cell epitope-based particulate vaccine shows effective suppression of hepatitis B surface antigen in mice 

      Tian-Ying Zhang; 张天英; Xue-Ran Guo; 郭雪染; Yang-Tao Wu; 巫洋涛; Xiao-Zhen Kang; Qing-Bing Zheng; Ruo-Yao Qi; Bin-Bing Chen; Ying Lan; Min Wei; Shao-Juan Wang; Hua-Long Xiong; Jia-Li Cao; Bao-Hui Zhang; Xiao-Yang Qiao; Xiao-Fen Huang; Ying-Bin Wang; Mu-Jin Fang; Ya-Li Zhang; Tong Cheng; Yi-Xin Chen; Qin-Jian Zhao; Shao-Wei Li; Sheng-Xiang Ge; Pei-Jer Chen; Jun Zhang; 张军; Quan Yuan; 袁权; Ning-Shao Xia; 夏宁邵 (BMJ Publishing Group Ltd & British Society of Gastroenterology, 2019-03)
      【Abstract】Objective: This study aimed to develop a novel therapeutic vaccine based on a unique B cell epitope and investigate its therapeutic potential against chronic hepatitis B (CHB) in animal models. Methods: A ...